Quan es pot disposar del Pla Col·lectiu Associat?

Photo

Amb caràcter general, es poden rescatar els drets consolidats en cas de:

 1. Jubilació.
  Per a la determinació de la contingència s’estarà al que es preveu en el règim de la Seguretat Social que correspongui.
  Així mateix podrà accedir-se a la prestació corresponent a la jubilació quan el partícip, qualsevol que sigui la seva edat, extingeixi la seva relació laboral i passi a la situació legal de desocupació a conseqüència d’un procés d’acomiadament col·lectiu amb acord laboral.
 2. Mort del partícip o del beneficiari.
  Pot generar dret a prestacions de viduïtat o orfandat, a favor d’altres hereus o persones designades.
 3. Incapacitat laboral total i permanent per a la professió habitual, o absoluta i permanent per a tot treball, i la gran invalidesa, determinades conforme al Règim corresponent de la Seguretat Social.
  El beneficiari per la contingència d’invalidesa podrà adherir-se novament al Pla, perdent la seva condició de beneficiari si, a conseqüència de la revisió de la seva situació o per una altra causa, resultés rehabilitat i es reincorporés al servei actiu de CaixaBank, S.A.
 4. En cas de situació excepcional de liquiditat (desocupació de llarga durada o malaltia greu)
  Aquest pla no contempla aquestes situacions. No obstant això, el partícip sempre disposa de l’opció de mobilitzar els seus drets consolidats a un pla de pensions que sí que les contempli.

Així mateix es contempla la Disposició Anticipada de drets de manera que a partir de l’1 de gener de 2025, el partícip podrà disposar anticipadament de l’import, mitjançant un pagament únic o en pagaments successius, dels seus drets consolidats corresponents a aportacions realitzades amb almenys deu anys d’antiguitat, inclosos els drets consolidats existents a 31 de desembre de 2015 en els termes, condicions i límits previstos en la legislació vigent.