Coneix el fons

Photo

Legalment tot Pla de Pensions ha d’estar adscrit a un Fons de Pensions que integri les seves aportacions. Pot donar-se la circumstància que un determinat Fons integri les aportacions de diversos Plans de Pensions.

En el nostre cas PENSIONS CAIXA 2, F.P. únicament integra les aportacions que es realitzen en el Pla Col·lectiu Associat CaixaBank.

El govern tant del Fons com del Pla es realitza a través de la Comissió de Control conforme a les funcions que se li atribueixen en les Especificacions del Pla Col·lectiu Associat de CaixaBank, S.A. i les Normes de Funcionament del Pensions Caixa 2, Fons de Pensions.

Polítiques d’inversió

Les polítiques d’inversió del Fons es dissenyen conjuntament entre la Gestora, la Comissió de Control i una Consultora que assessora i fa costat a la Comissió de Control en tota la gestió que realitza.

La Política d’Inversió ve reflectida en la Declaració de Principis de Política d’Inversió (DPPI).

L’objectiu d’Inversió al qual aspira el Fons de Pensions es correspon amb l’obtenció d’una rendibilitat anual (mesura de forma anualitzada en períodes de 5 anys) en línia amb l’índex Euribor 3 mesos + 3,5% amb un nivell de risc associat a l’entorn del 12% (mesurat a través de la volatilitat anual).

Aquest objectiu d’Inversió ha d’entendre’s exclusivament com un referent d’actuació, sense que, en cap cas, pugui ser interpretat com un compromís col·lectiu o individual de partícips i beneficiaris, els drets i l’evolució dels quals futura, en última instància, dependran també de les seves característiques particulars.

L’objectiu d’inversió descrit es trasllada a una política d’inversió a llarg termini que es defineix també en aquest document i que comporta la definició d’una estratègia d’inversió i l’establiment d’uns índexs de referència respecte dels quals mesurar l’actuació de l’entitat gestora.

Una extra rendibilitat (dels últims 5 anys anualitzats) del 0,5%, neta ja de despeses, sobre l’índex de referència, com a mètrica del valor afegit en la gestió de les inversions.

Creences d’inversió

L’estratègia d’inversió a llarg termini i el mandat de gestió són les principals eines de la Comissió de Control per a portar a la pràctica els objectius d’inversió definits.

La Comissió de Control estableix a l’abril de 2021 les següents creences d’inversió que seran les que recolzin la seva visió i les seves decisions a mitjà i llarg termini i que s’haurien de tenir en consideració en la gestió de les inversions.

  1. Un bon nivell de Governance en el Fons de Pensions permet aspirar a millors resultats
  2. L’estratègia d’inversió és el principal factor a l’hora d’explicar la rendibilitat i risc del Fons de Pensions
  3. Les decisions estratègiques han d’estar alineades amb l’horitzó temporal del Fons
  4. La sostenibilitat és part essencial en tot el nostre procés d’inversió
  5. L’ús de la gestió activa permet afegir valor al Fons de Pensions
  6. La gestió dels costos és important en els resultats del Fons de Pensions
  7. Una correcta i adequat monitoratge dels resultats del Fons pot afegir valor