Faqs

Photo

Pla i fons

És un pla de sistema associat de modalitat d’aportació definida on els partícips defineixen l’aportació a realitzar dins dels límits legals, així com la seva periodicitat (de caràcter mensual, trimestral, semestral, anual o discrecional).

Els plans de pensions estan subjectes a una exhaustiva regulació i supervisió en la qual participen els següents organismes:

La Comissió de Control

Exerceix la labor de supervisió del pla, el seu funcionament i la seva correcta execució.

L’Entitat Gestora

S’encarrega de prendre les decisions d’inversió respecte al patrimoni. Aquestes decisions hauran d’estar sempre en línia amb la política d’inversió del pla.

L’Entitat Dipositària

És la responsable de custodiar els títols i actius financers que es troben en la cartera del fons. Entitat Gestora i Dipositaria han de ser per llei entitats independents, perquè s’encarreguen entre altres coses de supervisar-se mútuament.

 

 • Entitat Gestora: VidaCaixa, S.A.O. d’Assegurances i Reassegurances
 • Entitat Dipositària: Cecabank, S.A.
 • Entitat Asseguradora de les pòlisses d’assegurances vinculades al Pla: VidaCaixa, S.A.O. d’Assegurances i Reassegurances

Legalment tot Pla de Pensions ha d’estar adscrit a un Fons de Pensions que integri les seves aportacions.

Pot donar-se la circumstància que un determinat Fons integri les aportacions de diversos Plans de Pensions.

En el nostre cas PENSIONS CAIXA 2 , F.P. únicament integra les aportacions que es realitzen en el Pla Col·lectiu Associat CaixaBank.

Atès que *PENSIONS *CAIXA 2, F.P. només integra al Pla Col·lectiu Associat CaixaBank , el govern, tant del Pla com del Fons, es realitza a través d’una única Comissió de Control. Per tant la Comissió de Control governa conforme a les funcions que se li atribueixen en les Especificacions del Pla Col·lectiu Associat de CaixaBank, S.A. i les Normes de Funcionament del *Pensions *Caixa 2, Fons de Pensions.

La Comissió de Control és l’òrgan de representació enfront de partícips i beneficiaris, així com enfront de tercers

La Comissió de Control està composta per 9 membres, 8 en representació dels partícips i 1 en representació dels beneficiaris en el cas que els beneficiaris superin al 20% del nombre de partícips i beneficiaris del pla. Actualment no s’aconsegueix aquest percentatge, per la qual cosa els 9 membres de la Comissió de Control actuen en representació dels partícips.

La designació i elecció de membres es realitza mitjançant el corresponent procés electoral contemplat en les Especificacions.

Una vegada triats, la representació té una durada de quatre anys i poden ser reelegits.

L’assistència a les reunions de la Comissió de Control podrà ser personal (presencial o telemàtica) o en representació conferida a un altre membre de la Comissió.

Cada membre de la Comissió de Control tindrà un vot. El dret a vot pot exercitar-se a través d’un altre membre mitjançant la representació delegada.

Els acords s’adoptaran, com a mínim, per majoria simple, excepte per a alguns aspectes recollits en les especificacions en els quals s’exigirà la majoria qualificada del 80% dels membres de la Comissió de Control (8 membres).

De cada sessió s’aixecarà una acta que ha de mantenir-se a la disposició de la Direcció general d’Assegurances.

Les polítiques d’inversió es dissenyen conjuntament entre la Gestora, la Comissió de Control i una Consultora que assessora i fa costat a la Comissió de Control en tota la gestió que realitza.

La Política d’Inversió ve reflectida en la Declaració de Principis de Política d’Inversió (DPPI).

Partícips i beneficiaris

 • Personal amb relació laboral en CaixaBank, S.A.
 • Persones en situació de prejubilació de CaixaBank S.A. o de qualsevol de les empreses integrades en virtut d’operacions societàries.
 • Persones que sense tenir relació laboral amb CaixaBank, S.A ostentin drets d’aportació per part de CaixaBank en el Pla de Pensions d’Ocupació de CaixaBank.
 • Persones que hagin extingit la seva relació laboral amb CaixaBank, S. a. en virtut de qualsevol de les mesures extintives incloses en un procés d’acomiadament col·lectiu amb acord laboral, sempre que mantinguin la seva condició de partícips, partícips en suspens o beneficiaris del Pla de Pensions d’Ocupació de CaixaBank.

La condició de beneficiari s’adquireix mitjançant el seu reconeixement per l’entitat gestora, segons el que es disposa en les Especificacions i en la normativa d’aplicació quan, esdevinguda la contingència, el designat com a tal o el seu representant legal sol·licita la prestació i acredita degudament la seva condició i el dret a prestació.

Els beneficiaris seran sempre persones físiques.

Es considerarà beneficiari:

 1. En cas de jubilació o bé incapacitat, el propi partícip.
 2. En cas de mort del partícip o del beneficiari de la prestació, aquelles persones que acreditin dret a percebre una prestació segons les Especificacions del Pla.

A través de CaixaBank Now. Dins del teu Pla t’indiquem la ruta:

Veure opcions / Gestionar beneficiaris / Nova designació de beneficiaris.

Podràs realitzar aportacions i traspassar els teus drets consolidats d’altres plans de pensions a aquest, tant interns com d’altres entitats.

No és possible contractar el Pla Col·lectiu Associat CaixaBank en CaixaBank Now. Exclusivament és contractable des d’oficina i a través del Terminal Financer.

Només és contratable a través del Terminal Financer i de manera presencial en les oficines de CaixaBank.

No. Aquest producte és exclusiu per a empleats.

Sí. Tant des de CaixaBank Now com des d’oficina a través del Terminal Financer.

No. No hi ha cap limitació. Es pot realitzar des d’oficina a través del Terminal Financer o a través de CaixaBank Now.

Per descomptat, és una possibilitat molt interessant per les seves reduïdes comissions de gestió. En la decisió ha de considerar-se que la política d’inversió del Fons sigui coherent amb el teu perfil de risc.

Límit d’aportacions, fiscalitat i rescat

Les aportacions a plans de pensions individuals i associats han passat a estar limitades a un màxim de 1.500 euros anuals. Aquesta quantitat aplica de forma conjunta, per la qual cosa si es tenen diversos plans, el màxim anual que es pot aportar com a suma de les aportacions a tots ells són 1.500 euros.

En el cas de plans de pensions d’ocupació, hi ha un límit conjunt màxim de 10.000 euros anuals, dels quals les aportacions del partícip no poden excedir els 1.500 euros a què està limitat (incloent-hi plans de pensions individuals). L’ocupador podria aportar el total de 10.000 euros, quedant en aquest cas el partícip sense poder fer cap aportació individual.

Exemples d’aportacions:

 • Escenari 1: Persona que treballa per compte d’altri. L’empresa aporta a favor de l’empleat 3.500€ anuals al pla de pensions d’ocupació, pla de previsió social empresarial o mutualitat de previsió social. L’empleat pot aportar 1.500€ addicionals (màxim d’aportació individual) a qualsevol instrument de previsió social, inclosos els plans de pensions associats o individuals.
 • Escenari 2: Persona que treballa per compte d’altri. L’empresa aporta a favor de l’empleat 8.500€ anuals al pla de pensions de feina, pla de previsió social empresarial o mutualitat de previsió social. L’empleat pot aportar 1.500€ addicionals (fins a completar 10.000€) a qualsevol instrument de previsió social, inclosos els plans de pensions associats o individuals
 • Escenari 3: Persona que treballa per compte d’altri. L’empresa aporta a favor de l’empleat 10.000€ anuals al pla de pensions d’ocupació, pla de previsió social empresarial o mutualitat de previsió social. L’empleat no pot aportar cap import addicional a instruments de previsió social.

Residents fiscals a País Basc:

 • Poden aportar fins a un màxim de 5.000€ a l’any a EPSV individuals o plans de pensions individuals. En el cas que l’ocupador aporti a un pla d’EPSV o de pensions d’ocupació, l’aportació màxima conjunta és de 12 mil euros anuals incloent plans d’ocupació i individuals.

Residents fiscals a Navarra:

 • Els menors de 50 anys podran aportar un màxim de 2.000 euros anuals, mentre que els majors de 50 anys podran aportar fins a 5.000 euros anuals.

Les aportacions a plans de pensions són deduïbles en la declaració de la renda, minorant la base imposable fins al límit legal establert. Aquest límit de deducció serà el menor de les següents quantitats:

 • 1.500 euros (sempre que les contribucions del promotor al Pla de Pensions d’Ocupació no superin els 8.500 euros)..
 • El 30% dels rendiments nets del treball.

En el cas d’haver realitzat aportacions que no són deduïbles (per haver excedit el límit) en IRPF, l’excés pot traslladar-se als cinc exercicis fiscals següents.

Residents fiscals a País Basc:

Podran deduir-se fins a un màxim de 12.000 euros anuals (5.000 euros anuals en el cas de sistemes individuals, fins a 12.000 euros per contribucions empresarials).

Residents fiscals a Navarra:

 • Menors de 50 anys: aportació deduïble màxima anual de 2.000€ o el 30% dels rendiments del treball i activitats econòmiques (la menor d’aquestes quantitats).
 • Majors de 50 anys: aportació deduïble màxima anual de 5.000€ o el 50% dels rendiments del treball i activitats econòmiques (la menor d’aquestes quantitats).

 

Amb caràcter general, es poden rescatar els drets consolidats en cas de:

 1. Jubilació.
  Per a la determinació de la contingència s’estarà al que es preveu en el règim de la Seguretat Social que correspongui.
  Així mateix podrà accedir-se a la prestació corresponent a la jubilació quan el partícip, qualsevol que sigui la seva edat, extingeixi la seva relació laboral i passi a la situació legal de desocupació a conseqüència d’un procés d’acomiadament col·lectiu amb acord laboral.
 2. Mort del partícip o del beneficiari.
  Pot generar dret a prestacions de viduïtat o orfandat, a favor d’altres hereus o persones designades.
 3. Incapacitat laboral total i permanent per a la professió habitual, o absoluta i permanent per a tot treball, i la gran invalidesa, determinades conforme al Règim corresponent de la Seguretat Social.
  El beneficiari per la contingència d’invalidesa podrà adherir-se novament al Pla, perdent la seva condició de beneficiari si, a conseqüència de la revisió de la seva situació o per una altra causa, resultés rehabilitat i es reincorporés al servei actiu de CaixaBank, S.A.
 4. En cas de situació excepcional de liquiditat (desocupació de llarga durada o malaltia greu)
  Aquest pla no contempla aquestes situacions. No obstant això, el partícip sempre disposa de l’opció de mobilitzar els seus drets consolidats a un pla de pensions que sí que les contempli.

Així mateix es contempla la Disposició Anticipada de drets de manera que a partir de l’1 de gener de 2025, el partícip podrà disposar anticipadament de l’import, mitjançant un pagament únic o en pagaments successius, dels seus drets consolidats corresponents a aportacions realitzades amb almenys deu anys d’antiguitat, inclosos els drets consolidats existents a 31 de desembre de 2015 en els termes, condicions i límits previstos en la legislació vigent.

Si es cobra en forma de renda, les pensions percebudes tenen la consideració de rendiments del treball en IRPF, i estaran subjectes a la retenció corresponent si excedeixen les quanties sobre les quals no existeix obligació de retenció.

Si es cobra en forma de capital, la quantitat percebuda té la consideració de rendiment del treball en IRPF, considerant que el percebut que es derivi d’aportacions realitzades abans de l’1 de gener del 2007, gaudeix d’una exempció del 40%.

Per a consultar més informació referent a la fiscalitat del Pla de Pensions, pot dirigir-se a la web de l’Agència tributària:

Agència Tributària: Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social