Avís Legal

Photo

DADES D’INFORMACIÓ GENERAL

Pensions Caixa 2, Fons de Pensions, amb domicili en Passeig de Recoletos 37, 28007 Madrid (Espanya), CIF V59044008, inscrit en el Registre Mercantil de Madrid, tom 37079, Foli 119, Inscripció 2a, Fulla M-662010. Inscrit en el Registre de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb el número F-0145

CecaBank, amb domicili en c/Alcalá, 27, 28014 Madrid (Espanya), CIF A-86436011, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 30405, llibre O, foli 57, secció 8, fulla M-547250, inscripció 1a. Entitat dipositària del Fons de Pensions “Pensions Caixa 30, Fons de Pensions” en el qual es troba integrat el “Pla de Pensions d’Ocupació de CaixaBank S.A.“. Inscrita en el Registre de Bancs i Banquers del Banc d’Espanya amb el número 2000.

VidaCaixa, S.A.O. d’Assegurances i Reassegurances, amb domicili en Passeig de la Castellana 51, 28004 Madrid (Espanya), CIF A-58333261, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 8402, llibre 7653, secció 2a, foli 128, fulla 97107. Entitat autoritzada per a la pràctica d’operacions d’assegurances en diferents rams, i Entitat Gestora de Fons de Pensions, i en particular del “Pensions Caixa 30, Fons de Pensions” en el qual es troba integrat el “Pla de Pensions d’Ocupació de CaixaBank S.A.“, i Soci Protector-Promotor d’entitats de previsió social voluntària. Inscrita en el registre administratiu d’entitats asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb el número C-0611, i com a entitat gestora de fons de pensions amb el número G-0021.


VidaCaixa Previsió Social, és una marca registrada de la Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, número 2615062, classe 36, l’ús de la qual està cedit a VidaCaixa S.A.O. d’Assegurances i Reassegurances. Designa la divisió de VidaCaixa especialitzada en el disseny i la comercialització de productes i serveis relacionats amb la previsió social empresarial, i actua com a patrocinadora de la web del “Pla de Pensions d’Ocupació de CaixaBank S.A.“, limitant-se les seves funcions a facilitar el domini d’aquesta web i a assumir els seus costos de funcionament. El contingut de la web és responsabilitat del “Pla de Pensions d’Ocupació de CaixaBank S.A.“, representat per la Comissió de Control d’aquest.

CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS

Accés i utilització del lloc web

Accés al lloc web

Les presents Condicions Generals d’accés i ús regulen l’accés i utilització del lloc web de el “Pla de Pensions d’Ocupació de CaixaBank S.A.“ (d’ara endavant, el Pla de Pensions), i té per objecte facilitar als usuaris informació relativa al Pla de pensions.

L’accés al lloc web comporta l’acceptació de les presents Condicions Generals d’accés i ús, per la qual cosa li preguem que les llegeixi atentament abans de fer ús d’aquest. Si no accepta les presents condicions, li preguem que s’abstingui d’utilitzar el lloc web i el seu contingut.

Així mateix, el Pla de Pensions posa en coneixement dels usuaris d’aquest lloc web que aquestes Condicions Generals d’accés i ús podran ser adaptades o modificades en qualsevol moment sense notificació prèvia. En conseqüència, l’usuari haurà de llegir i acceptar les presents Condicions Generals d’accés i ús en cadascuna de les ocasions en què desitgi utilitzar el lloc web.

Utilització del Lloc web

L’usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se per les presents Condicions Generals d’accés i ús, i es compromet a fer un ús diligent del lloc web, així com de la informació continguda en aquest, amb total subjecció a la normativa que sigui aplicable.

Responsabilitat del Pla respecte a la informació continguda en el lloc web

Funcionament del lloc web

El Pla de Pensions, representat per la Comissió de Control, fa els seus millors esforços per a mantenir el lloc web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los, i mantenint els continguts del lloc web degudament actualitzats. No obstant això, el Pla de Pensions no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al lloc web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests últims siguin oportunament actualitzats. L’usuari accepta l’anterior i es compromet a desplegar la màxima diligència i prudència quan accedeixi i gaudi de la navegació a través del lloc web.

Modificacions en la informació del lloc web

La Comissió de Control del Pla de Pensions es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, supressions o actualitzacions sobre la informació continguda en el lloc web, la seva configuració o presentació.

Ús de la informació continguda en el lloc web

Tant l’accés al lloc web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació continguda en aquest, es realitza sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari. En conseqüència, el Pla de Pensions no es responsabilitza de qualssevol danys o perjudicis que poguessin derivar-se, directament o indirectament, de l’accés o ús de la informació continguda en el lloc web.

Així mateix, el Pla de Pensions, representat per la Comissió de Control, manifesta que la informació gratuïta subministrada a l’usuari com a resultat de les consultes específiques, simulacions o càlculs de pressupostos té caràcter merament indicatiu, per la qual cosa no assumeix responsabilitat alguna derivada de qualssevol danys o perjudicis que poguessin derivar-se, directament o indirectament, de la utilització per part de l’usuari d’aquesta informació subministrada. En particular, deixa expressa constància que aquesta informació no constitueix una opinió tècnica emesa tenint en compte totes les dades rellevants requerits.

Addicionalment, no es fa responsable de cap mal o perjudici en el programari o maquinari de l’usuari derivat de l’accés al lloc web.

Responsabilitat de l’usuari

L’usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l’ús del lloc web té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que el Pla de Pensions i la seva Comissió de Control puguin sofrir a conseqüència de l’incompliment de qualssevol de les obligacions a les quals queda sotmès en virtut de les presents Condicions Generals d’accés i ús o de la legislació aplicable en relació amb la utilització del lloc web.

Política en matèria d’enllaços d’hipertext (links)

El Pla de Pensions no assumeix responsabilitat alguna derivada de la connexió o dels continguts dels enllaços hipertextuals a tercers llocs web, ni la seva existència implica que avalin, promocionin, garanteixin o recomanin els llocs web enllaçats.

Així mateix, aquells tercers que tinguin intenció d’incloure en un lloc web un enllaç hipertextual que dirigeixi al lloc web hauran d’obtenir necessàriament el consentiment previ, exprés i per escrit del Pla de Pensions.

Política de privacitat i de comunicacions comercials

En el cas que durant la seva navegació, realització de consultes, sol·licituds o simulacions a través del lloc web, l’usuari ens proporcioni dades que tinguin la consideració de dades de caràcter personal, serà aplicable el que es preveu en la Política de privacitat i de comunicacions comercials.

Utilització de cookies

La pàgina d’entrada al lloc web té instal·lades aplicacions de seguiment (cookies) que permeten al nostre sistema recordar l’idioma triat per l’usuari en la seva primera sessió. D’aquesta manera s’evita la selecció de l’idioma en les successives visites al lloc web. Aquestes cookies no són invasives ni nocives i l’única funció que realitzen és la d’informar el sistema de l’idioma anteriorment triat per l’usuari. Si l’usuari ho desitja, pot denegar tota cookie des de l’opció del corresponent menú del seu propi navegador. Per a canviar l’idioma de la cookie tan sols ha d’eliminar-la i tornar a triar l’idioma desitjat en entrar en el lloc web.

Propietat industrial i intel·lectual

  • Tots els continguts del lloc web (incloent, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, fotografies, patents, models d’utilitat i industrials, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat del Pla de Pensions, o dels proveïdors de continguts –havent estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió per part d’aquests–, i estan protegits per les normes espanyoles o internacionals de propietat intel·lectual i industrial. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, disseny, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc web és propietat exclusiva del Pla de Pensions i es troba protegida per la normativa aplicable en matèria de propietat industrial i intel·lectual.
  • Tot el programari utilitzat en l’ús i desenvolupament del lloc web és propietat del Pla de Pensions o dels seus proveïdors de programari i es troba protegit per les lleis de propietat industrial i intel·lectual.
  • Les marques, rètols, signes distintius o logotips que apareixen en el lloc web són titularitat del Pla de Pensions, de l’entitat Gestora o de l’entitat Dipositària d’aquest, i estan degudament registrats o en procés de registre. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o en el lloc web poden ser marques o altres signes distintius registrats dels seus respectius i legítims propietaris.
  • Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d’àudio són propietat del Pla de Pensions, o dels seus proveïdors de continguts, no podent ser objecte d’ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’usuari o de tercers sense l’expressa autorització per part dels titulars d’aquests continguts.
  • La posada a la disposició dels usuaris de les bases de dades, imatges, fotografies, patents, models d’utilitat i industrials, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari propietat del Pla de Pensions o dels seus proveïdors que figuren en el lloc web no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió d’un dret d’explotació en favor de l’usuari diferent de l’ús que comporta la utilització legítima i d’acord amb la naturalesa del lloc web.
  • Queda terminantment prohibit qualsevol ús dels continguts del lloc web que es realitzi sense l’autorització del Pla de Pensions, inclosa la seva explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució, transmissió per qualsevol mitjà, posterior publicació, exhibició, comunicació pública o representació total o parcial, les quals, de produir-se, constituiran infraccions dels drets de propietat intel·lectual del Pla de Pensions, sancionades per la legislació vigent.

Legislació aplicable i jurisdicció

L’accés i utilització del lloc web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir entre el Pla de Pensions i els usuaris del lloc web serà dirimida, amb renúncia expressa de les parts al seu propi fur, pels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

POLÍTICA DE PRIVACITAT I COMUNICACIONS COMERCIALS

Dades de caràcter personal de l’usuari del lloc web

En compliment del que s’estableix en la normativa de protecció de dades espanyola i, en particular, en l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través de l’enviament de correus electrònics, així com les dades als quals accedim a conseqüència de la seva navegació o consulta realitzades a través del lloc web, seran recollits per la Comissió de Control del Pla de Pensions o la seva Oficina del Partícip en un fitxer el responsable del qual és l’Entitat Dipositària del Fons de Pensions.

Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament d’aquestes dades en Passeig de Recoletos 37, 28004 Madrid (Espanya), CIF A-58333261, en els termes establerts en la LOPD.

El no emplenament o emplenament parcial de les dades de caràcter personal que se li requereixin podria suposar que no es pugui atendre la seva sol·licitud d’informació. Així mateix, li preguem que ens comuniqui qualsevol modificació de les seves dades personals a fi que la informació continguda en els nostres fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

Les finalitats de la recollida de les seves dades són la gestió de les seves comunicacions.

Mesures de seguretat

El Pla de Pensions l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això, de conformitat amb el que es preveu en l’article 9 de la LOPD i la normativa de desenvolupament.

Utilització de cookies

La pàgina d’entrada al lloc web disposa d’una cookie que permet al nostre sistema recordar l’idioma triat per l’usuari en la seva primera sessió. D’aquesta manera, s’evita la selecció de l’idioma en les successives visites al lloc web. Aquesta cookie no és invasiva ni nociva i l’única funció que realitza és la d’informar el sistema de l’idioma anteriorment triat per l’usuari. Si l’usuari ho desitja, pot denegar tota cookie des de l’opció de menú corresponent del seu propi navegador. Per a canviar l’idioma de la cookie tan sols ha d’eliminar-la i tornar a triar l’idioma desitjat en entrar en el lloc web.