Sostenibilitat

Photo

La Comissió de Control de PC2 considera que la incorporació de la Inversió Socialment Responsable (ISR) en el procés d’inversió del Fons té com a objectiu principal la sostenibilitat d’aquest, a més de contribuir en els processos d’anàlisis i adopció de decisions en matèria d’inversions, podent incrementar la relació rendibilitat/risc en el llarg termini.

La ISR combina els criteris financers amb els criteris extra financers, Ambientals, Socials i de Bon Govern (ASG):

  • Ambientals: Fa referència a polítiques mediambientals, sistemes de gestió externs i interns, així com altres indicadors mediambientals (canvi climàtic, emissions, residus sòlids, aigua, etc.).
  • Socials: Drets laborals i humans en tota la cadena de subministrament, així com en el comportament amb clients i empleats. Pot incloure altres temes com els de diversitat, drets dels animals i altres.
  • Bon Govern: Abasta els principis i normes que regulen el disseny, integració i funcionament dels òrgans de govern de les empreses. Principis de bon govern, diversitat en l’equip directiu, tenir codis ètics, etc.

Implementació de la ISR

La implementació de la Política de ISR es tracta d’un procés continu, iteratiu i en constant millora, pel qual es busca reconèixer l’esforç d’aquelles corporacions que integrin criteris ASG en el seu model de negoci, així com encoratjar a aquelles que no els compleixin al seu desenvolupament a través de processos de diàleg o en defecte d’això de l’exclusió de la inversió.

L’anàlisi ASG s’aplicarà tant als actius presents en la cartera del Fons de Pensions com a aquells que siguin susceptibles d’entrar en aquesta, realitzant de manera prèvia una anàlisi del compliment d’aquests criteris. Es trobaran afectes a aquesta disposició com a mínim el 50% del total d’actius del Fons de Pensions, entre els quals s’inclou, els valors de Renda Variable, Renda Fixa, i/o Actius Alternatius que siguin subscrits pel Fons en mercats regulats, així com a les inversions realitzades de manera indirecta a través de fons d’inversió, que en l’actualitat, es tracta del principal vehicle d’inversió utilitzat per PC2.

La implementació de la ISR en el Fons de Pensions, que serà exercida per l’Entitat Gestora, es realitzarà d’una forma completa i global en totes les categories d’actius en les quals existeixi un nivell de desenvolupament i d’informació pública que permeti una correcta implementació.

L’Entitat Gestora comptarà amb els serveis d’una agència de qualificació externa especialitzada en anàlisi ASG que permeti avaluar el compliment dels criteris ASG en la cartera.

Mètodes d’implementació dels criteris ASG en PC2

1. Anàlisi basada en normes

Dins del procés de selecció de fons es prioritzarà la selecció d’aquells que mostrin un compromís amb normes internacionals sobre protecció ambiental, drets laborals, drets humans i anticorrupció.

Concretament dins del procés de qualificació (due diligence) de fons es donarà preferència a aquells que:

  • Comptin amb una política ISR.
  • Siguin signants dels Principis per a la Inversió Responsable de Nacions Unides (PRI).
  • Estiguin organitzats en un país membre de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).
  • Fomentin el compromís amb tractats i marcs reguladors internacionals en les empreses en les quals inverteixin.

2. Integració dels criteris ASG

Com a resultat de l’agregació de les qualificacions ASG de les empreses obtingudes per l’agència de qualificació contractada, s’obtindrà la qualificació de cada fons d’inversió analitzat. L’objectiu perseguit és la constant millora de la qualificació ASG del Fons de Pensions.

Així mateix, la informació que es vagi obtenint constitueix un argument de selecció per a l’Entitat Gestora, tant per a la millora de la qualificació de la cartera com per a la política d’exclusions.

3. Exclusió o anàlisi negativa

S’exclouen de l’univers d’inversió aquelles companyies o grups empresarials que es trobin dins d’un conjunt de mesures, qualitatives i quantitatives, definides per la Comissió de Control.

Així, s’exclouran companyies o grups que realitzin tota o part significativa de la seva activitat en els sectors Tabaquer, Armamentístic o del Joc (gambling o apostes). A l’efecte de control es considera activitat significativa la que abast o superi el 35% de la xifra de vendes d’una companyia. Un fons del qual PC2 posseeixi participacions, que mantingui més d’un 5% de la seva cartera en empreses excloïbles sobre la base dels criteris aquí exposats i no s’avingui a reduir les posicions en aquestes, serà exclòs de la cartera de PC2.