Quina és la fiscalitat de les aportacions al Pla Col·lectiu Associat?

Photo

Les aportacions a plans de pensions són deduïbles en la declaració de la renda, minorant la base imposable fins al límit legal establert. Aquest límit de deducció serà el menor de les següents quantitats:

En el cas d’haver realitzat aportacions que no són deduïbles (per haver excedit el límit) en IRPF, l’excés pot traslladar-se als cinc exercicis fiscals següents.

Residents fiscals a País Basc:

Podran deduir-se fins a un màxim de 12.000 euros anuals (5.000 euros anuals en el cas de sistemes individuals, fins a 12.000 euros per contribucions empresarials).

Residents fiscals a Navarra: